Förslag till stadgar för Vägval Vänster ideell förening

september 19, 2007 at 1:25 e m Lämna en kommentar

<b>§ 1. Namn och säte</b>
Föreningens namn är VägValVänster ideell förening (VVV). Föreningen har sitt säte i Stockholm. Hela Sverige är verksamhetsområde. Lokalföreningar kan bildas. Lokalförening som använder namnet ”VägValVänster – nn” ska godkännas av styrelsen.

<b>§ 2. Ändamål</b>
VVV har som ändamål att stödja och utveckla en bred vänster på frihetlig och demokratisk grund. VVV ska vara ett fora för idédebatt, nätverksbygge och samverkan över parti- och organisationsgränser. VVV är partipolitiskt obunden.

VVV stöder initiativ – lokalt, regionalt, nationellt och globalt  – som bygger federationer för att svara på vår tids politiska utmaningar.

<b>§ 3. Grundsyn</b>
VVV har vuxit fram ur insikten att den svenska vänstern är i kris. De stora målen och grundvärderingarna finns på plats – demokrati, jämställdhet, solidaritet, rättvisa, hållbar utveckling. Men påfallande ofta står vänstern handfallen inför de stora utmaningarna. Globaliseringen tvingar fram ett aktivare övernationellt agerande. Ekologisk hållbarhet ställer oss inför dilemman där en klassisk höger – vänsterposition inte räcker som vägledning. Det går för sakta med jämställdheten. Den partibaserade demokratin har uppenbara legitimitetsproblem, medborgarna vill vara mer direkt delaktiga. Individen ställer nya krav på kollektiva lösningar där friheten inte underordnas tryggheten. Välfärdsstatens finansiering är problematisk. Utanförskap och klyftor ökar. Klassamhället ser idag annorlunda ut och de politiska medel som byggt upp ett anständigt samhälle räcker inte längre till.

VVV vill vi vara med att forma svaren på utmaningarna. VVV har inte en ambition att forma en ”gemensam linje” eller servera plattformar. I den mån vi påverkar så gör vi det genom idéernas kraft. Det finns dock en minsta gemensam nämnare som för oss samman. Människans frigörelse och demokratins förverkligande på alla plan är målet. Allt annat kan omprövas.

<b>§ 4. Medlemskap</b>
Till medlem antas fysisk person som kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligandet av föreningens ändamål.

<b>§ 5. Medlemsavgift</b>
Medlemsavgift betalas med av årsmötet fastställt belopp. Medlem är skyldig att betala avgiften varje år före mars månads utgång.

<b>§ 6. Uteslutning</b>
En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. En utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till årsmötet, genom att anmäla detta till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutning mottagits av medlemmen. I avvaktan på årsmötets ställningstagande till uteslutning gäller styrelsens beslut.

<b>§ 7. Styrelse</b>
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst tre ersättare för ledamöterna. Styrelsen väljs av det ordinarie årsmötet för tiden fram till slutet av nästa ordinarie årsmöte. Styrelsens ledamöter skall vara medlemmar i föreningen. Styrelsen utser inom sig ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen svarar för föreningens organisation, förvaltning, bokföring och löpande skötsel. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller när minst hälften av styrelsens ledamöter begär det. Styrelsen är beslutför när mer än hälften av hela antalet valda ledamöter är närvarande. 

<b>§ 8. Firmateckning</b>
Föreningens firma tecknas av styrelsen i sin helhet eller av den eller dem som styrelsen därtill utser. 

<b>§ 9. Revisor</b>
Revisor och ersättare väljs av årsmötet för tiden fram till slutet av nästa ordinarie årsmöte. Revisor skall granska föreningen räkenskaper och verksamhet. Revisor har rätt att när som helst ta del av föreningens räkenskaper och handlingar rörande föreningens verksamhet.  Revisionsberättelsen skall överlämnas till styrelsen senast den sista mars. I revisionsberättelsen skall revisor till- eller avstyrka ansvarsfrihet.

<b>§ 10. Valberedning</b>
Årsmötet utser valberedning. Mandattiden är från ett årsmötes slut till och med nästa årsmöte. Antalet ledamöter i valberedningen fastställs av årsmötet. Valberedningen bereder valen i en öppen process och meddelar medlemmarna förslaget senast två veckor före årsmötet. Valberedningen eftersträvar jämställdhet och mångfald vid fördelning av förtroendeuppdrag.

<b>§ 11. Verksamhetsår</b>
Föreningens verksamhetsår är kalenderår. Verksamhetsberättelse och bokslut skall finnas tillgängliga senast den sista februari.

<b>§ 12. Ordinarie årsmöte</b>
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Till årsmötet kallas samtliga medlemmar.
Årsmötet hålls före den 1 maj. Styrelsen kallar till årsmöte. Kallelsen skall på lämpligt sätt delges medlemmarna senast fyra veckor före mötet.

Ärende som medlem önskar hänskjuta till ordinarie årsmöte skall anmälas till styrelsen senast tre veckor före mötet. Handlingar till årsmötet skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast två veckor före mötet. I handlingarna skall framgå styrelsens förslag till stämman samt vilken metod styrelsen föreslår stämman använda för att behandla kommande verksamhet.

Vid årsmötet närvarande medlem har en röst. Röstning sker öppet om inte annat begärs.   Förutom vid val samt ändringar av dessa stadgar fattas beslut med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som stämmans ordförande ansluter sig till. Vid val förklaras den eller dem som får de flesta rösterna som valda. För val av ordförande fordras dock att ordförande får mer än hälften av vid valet avgivna och godkända röster. Ledamot av styrelsen och tjänstgörande ersättare har inte rösträtt i frågor som avser ansvarsfrihet. Röstning med fullmakt är inte tillåten. 

 Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:
<ol><li>Fråga om mötet kallats enligt stadgarna</li>
<li>Val av mötesordförande, mötessekreterare och justeringsperson</li>
<li>Beslut om dagordning</li>
<li>Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut</li>
<li>Föredragning av revisorns skriftliga berättelse</li>
<li>Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen</li>
<li>Fastställande av medlemsavgiftens storlek</li>
<li>Val av styrelseledamöter och ersättare enligt § 7</li>
<li>Val av revisor enligt § 9</li>
<li>Val av valberedning enligt § 10</li>
<li>Behandling av styrelsens och medlemmarnas förslag till verksamhet och aktiviteter i föreningen kommande år</li></ol>
Ärende som inte tagits med i styrelsens förslag till dagordning får ändå behandlas efter särskilt beslut av årsmötet med minst två tredjedels majoritet av de närvarande röstberättigade medlemmarna. Fråga om stadgeändring får inte behandlas på detta sätt.

<b>§ 13. Extra årsmöte eller medlemsmöte</b>
Extra årsmöte eller medlemsmöte hålls när styrelsen finner detta lämpligt eller när minst 20 % av medlemmarna skriftligen begär det. Kallelse och handlingar till årsmötet skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast två veckor före mötet. Vid extra årsmöte eller medlemsmöte skall endast de frågor behandlas som är anledningen till att mötet hålls. Dessa frågor skall anges i kallelsen.  

<b>§ 14. Stadgeändring</b>
Förslag till ändring av dessa stadgar skall skriftligen inlämnas till styrelsen senast fyra veckor före ordinarie eller extra årsmöte. För ändring av stadgarna fordras att beslut fattas på två efter varandra följande möten, varav årsmötet skall vara ett, med minst två tredjedelar av rösterna.

<b>§ 15. Föreningens upplösning</b>
För beslut om att upplösande föreningen fordras minst två tredjedelar av de avgivna rösterna på två efter varandra följande årsmöten, varav ett skall vara ordinarie. Vid upplösandet skall föreningens tillgångar tillfalla xxxx. Om detta inte är möjligt skall tillgångarna användas till ett med föreningens syften förenligt ändamål.

Annonser

Entry filed under: Vägval Vänster.

Kallelse till årsstämma och konstituerande årsmöte Schablon eller politisk diskussion? – aspekter på varumärket Vägval Vänster

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Top Clicks

  • Inget

Blog Stats

  • 8,159 hits
september 2007
M T O T F L S
« Aug   Okt »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

%d bloggare gillar detta: